Bezpečnostno technická služba

My vidíme bezpečnostnotechnickú službu ako snahu pomôcť vytvoriť také podmienky pre zamestnancov, aby v pohode, bezpečí a bez stresu mohli vykonávať svoju prácu. To je predpokladom pre vysokú efektivitu, radosť z práce aj pozitívnu prezentáciu firmy. Zamestnávateľ tak získa spokojných produktívnych zamestnancov, minimálne straty vinou pracovného úrazu alebo porúch zariadení a zároveň splní všetky zákonné povinnosti v oblasti BOZP, čím sa vyhne prípadným sankciám.

Chcete, aby vaši zamestnanci pracovali v bezpečných podmienkach? Bezpečnostnotechnická služba (BTS) je odborná poradenská a asistenčná činnosť pre zamestnávateľa v oblasti BOZP. Vykonávajú ju bezpečnostní technici alebo autorizovaní bezpečnostní technici, ktorí sú so zamestnávateľom v pracovnom pomere alebo dodávateľským spôsobom na základe zmluvy. Základnou úlohou bezpečnostnotechnickej služby je vytvárať pre zamestnávateľa potrebné odborné zázemie pri realizácii opatrení v oblasti BOZP. Zriadenie BTS sleduje najmä záujmy ochrany života a zdravia zamestnancov, ale tiež prispieva k bezporuchovej prevádzke, k minimalizácii hospodárskych strát a preto chráni aj záujmy zamestnávateľa.

Naša spoločnosť je držiteľom oprávnenia na výkon BTS vydaného Národným inšpektorátom práce od roku 2009, pričom túto službu zabezpečujú naši skúsení autorizovaní bezpečnostní technici pre niekoľko desiatok firiem z rôznych odvetví.

Službu BTS dokážeme zabezpečiť súčasne so službami technika požiarnej ochrany a tak odbremeniť zamestnávateľov od množstva povinností. V rámci BTS poskytujeme nasledujúce služby:

–        spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP a analýzy rizík,

–        priebežná aktualizácia dokumentácie BOZP a analýzy rizík,

–        vstupné a periodické oboznamovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov z predpisov BOZP,

–        vstupné a periodické oboznamovanie osôb na obsluhu elektrických zariadení – § 20 vyhlášky 508/2009 Z.z. 1 x za 24 mesiacov,

–        pravidelné komplexné previerky bezpečnosti práce 1 x za 12 mesiacov na všetkých pracoviskách alebo podľa požiadavky objednávateľa,

–        poradenstvo v oblasti BOZP a súčinnosť pri vyšetrovaní pracovných úrazov,

–        účasť autorizovaného bezpečnostného technika pri vyšetrovaní závažných pracovných úrazov,

–        kontrola zamestnancov na požitie alkoholu v rámci pravidelných prehliadok alebo podľa požiadavky objednávateľa,

–        zastupovanie pri kontrolách z Inšpektorátu práce,

–        zastupovanie pri audite ISO,

–        informovanie o potrebe vykonania školení z predpisov BOZP v pravidelných intervaloch,

–        evidencia odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení,

–        výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP vrátane vydania preukazov na činnosti a obsluhu strojov podľa požiadavky objednávateľa,

–        kontrola a pripomienkovanie zmlúv a ďalších dokumentov z hľadiska BOZP.

Spolupráca väčšinou funguje na základe paušálnej mesačnej platby. Výška mesačného paušálu závisí od činnosti, ktorou sa firma zaoberá, počtu zamestnancov, prevádzok, používaných strojov a zariadení a ďalších faktorov.

Radi pre Vás vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku ušitú na mieru pre Vašu spoločnosť. Stačí ak vyplníte stručný formulár, ktorý nám poskytne podklady pre výpočet optimálnej ceny a my Vás budeme obratom kontaktovať s cenovou ponukou.

Ponúkame tiež možnosť spolupráce bez paušálneho poplatku s platbami za konkrétne vykonané činnosti podľa dohodnutého cenníka, ktorý je súčasťou zmluvy. Orientačný cenník bezpečnostnotechnických služieb nájdete tu – cenník BTS a TPO bez zmluvy