Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Prostredníctvom odborne spôsobilej osoby zabezpečujeme spracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti ako aj vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany, najmä prípravu jednotiek civilnej ochrany.

Zákon 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane ukladá povinnosť spracovávať a precvičovať plány ochrany zamestnancov všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky nás prosím kontaktujte.