Ochrana pred požiarmi

Dodávateľským spôsobom zabezpečujeme výkon činností technika požiarnej ochrany:

 • spracovanie a aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi:
  • požiarna identifikačná karta,
  • požiarny poriadok pracoviska,
  • požiarne poplachové smernice,
  • požiarny evakuačný plán,
  • požiarna kniha,
  • a iné;
 • vstupné a periodické školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov o ochrane pred požiarmi
 • pravidelné preventívne protipožiarne  prehliadky,
 • poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • zastupovanie pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru;
 • odborný výcvik protipožiarnych hliadok:
  • právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
  • pracoviska,
  • asistenčnej;
 • školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Okrem toho zabezpečujeme prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany spracovanie Projektu požiarneho zabezpečenia stavby pre potreby stavebného konania a kolaudácie.

Ponúkame tiež dodávku hydrantov, prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov všetkých druhov, vrátane ich opráv a pravidelných kontrol osobou s osobitným oprávnením.