Žiadosti

Tu nájdete univerzálnu žiadosť o vydanie preukazu, resp. dokladu. Žiadosť môžete vyplniť v počítači a následne ju vytlačiť, prípadne ju môžete vypísať čitateľne paličkovým písmom alebo písacím strojom. Prílohou žiadosti je lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa prílohy č. 3c Zákona č. 355/2007 Z.z. v zmysle neskorších predpisov, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

Žiadosť o vydanie preukazu / dokladu
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre zamestnanca
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre živnostníka

Ak ste preukaz vydaný našou spoločnosťou stratili alebo je poškodený, stačí nám odoslať vyplnenú žiadosť a za poplatok podľa cenníka vám vystavíme duplikát preukazu.

Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu / dokladu
Žiadosť o vydanie duplikátu / dokladu – hromadná