Ochrana pred požiarmi

Všetky podnikateľské subjekty musia plniť povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, mnohé z nich prostredníctvom technika požiarnej ochrany. Jedna z možností, ktorú vám ponúkame my,  je zaistiť si služby technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom.

S čím všetkým vám pri ochrane pred požiarmi pomôžeme?

Povinnosti podnikateľov a úlohy technika požiarnej ochrany sú definované v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Školenia

zamestnancov a vedúcich zamestnancov, odborná príprava protipožiarnych hliadok.

Dokumentácia

požiarna identifikačná karta, požiarne poplachové smernice, evakuačné plány.

Preventívne prehliadky

každých 6 mesiacov v administratívnych objektoch a raz za 3 mesiace vo všetkých ostatných prevádzkach.

Poradenstvo

a zastupovanie pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru a auditoch ISO.