Školenia

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Pre zamestnancov, ktorí pracujú vo výške viac ako 1,5 metra, používajú osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu, pracujú z pohyblivej pracovnej plošiny alebo na rebríku. Keďže ide o najrizikovejšie činnosti, školenie je potrebné opakovať každých 12 mesiacov.

Teoretické a praktické školenie

Teoretická časť, ktorú možno absolvovať aj formou elearningu, musí byť doplnená aj o praktický nácvik výberu, kontroly a správneho použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu proti pádu. Opakuje sa každých 12 mesiacov.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Prispôsobenie klientovi

Obsah aj formu prispôsobíme podľa požiadaviek klienta.

Notifikácia

Termín najbližšieho oboznamovania vám pripomenieme mesiac vopred.

Povinné pre osoby, ktoré vykonávajú alebo riadia prácu:

ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, teda tam, kde sa nedá použiť tzv. kolektívna ochrana proti pádu, ako napríklad zábradlie. V takom prípade je nutné vedieť správne vybrať, skontrolovať a použiť prostriedky osobnej ochrany proti pádu.

pri ktorej je aj napriek použitiu kolektívnej ochrany – zábradlia, vzhľadom na podmienky, riziko stále neprimerane vysoké a je preto potrebné použiť aj osobnú ochranu proti pádu – postroj s kotviacim lanom.

pri ktorej je vzhľadom na vysoké riziko nevyhnutné používať aj osobné ochranné prostriedky proti pádu. Zo skúsenosti vieme, že nesprávne použitie rebríka alebo jeho zlý technický stav, môžu byť nebezpečné aj pri menších výškach, preto školenie odporúčame všetkým osobám, ktoré pracujú na prenosnom alebo pevnom rebríku.