Bezpečnostnotechnická služba

Každý zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnostnotechnickú službu prostredníctvom vlastných zamestnancov – bezpečnostných technikov. Druhá možnosť, ktorú vám ponúkame my, je dodávateľský spôsob prostredníctvom našich bezpečnostných technikov.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby:

Analýza rizík

Identifikácia rizík vyplývajúcich z pracovného procesu a prostredia a návrh opatrení.

Dokumentácia BOZP

Zavedenie kompexného systému BOZP a vypracovanie interných smerníc a postupov.

Kontroly

Pravidelný dohľad na dodržiavanie pravidiel BOZP a kontrola stavu pracovísk. a pracovných prostriedkov.

Školenia

Pravidelné oboznamovanie a informovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Pracovné úrazy

Súčinnosť pri vyšetrovaní, evidencii a hlásení pracovných úrazov a návrhu nápravných opatrení.

Poradenstvo

Asistencia pri výbere vhodných opatrení a zastupovanie pri kontrolách štátneho dozoru a auditoch ISO.

0917 618 703

Zavolajte nám

kancelaria@beztech.sk

Napíšte nám